Menu Close

(5.19) “Tổ chức bên liên quan” là gì và tôi tham gia bằng cách nào?

(5.19) “Tổ chức bên liên quan” là gì và tôi tham gia bằng cách nào?

“Tổ chức bên liên quan” là tổ chức tiểu bang đại diện cho lợi ích của “khách hàng, thành viên gia đình, nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức bênh vực toàn tiểu bang”.[1]Mục 4512(k). DDS hoặc ủy ban lập pháp thường yêu cầu các tổ chức bên liên quan đưa ra ý kiến về các vấn đề quan trọng trong chính sách của hệ thống.

Một số bên liên quan là các tổ chức tự bênh vực, như People First of California, Disability Rights California và các tổ chức nhà cung cấp dịch vụ. Quý vị có thể tham gia một nhóm đại diện cho quan điểm của quý vị và cố gắng tạo nên sự khác biệt.

References
1 Mục 4512(k).