Menu Close

(5.18) Tôi có thể thay đổi hệ thống trung tâm khu vực bằng cách nào để hệ thống này hoạt động hiệu quả hơn cho tất cả những người bị khuyết tật về phát triển?

(5.18) Tôi có thể thay đổi hệ thống trung tâm khu vực bằng cách nào để hệ thống này hoạt động hiệu quả hơn cho tất cả những người bị khuyết tật về phát triển?

Người khuyết tật về phát triển, bạn bè và gia đình của họ nên dành thời gian cải thiện “hệ thống” để các cơ quan tiểu bang và trung tâm khu vực làm tốt công việc của họ.

Có nhiều cách để làm việc này, bao gồm:

  • Đưa ra ý kiến của quý vị tại cuộc họp công khai của trung tâm khu vực, đặc biệt là khi họ lập kế hoạch cho năm tới.
  • Đưa ra ý kiến của quý vị khi Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển hoặc văn phòng khu vực của SCDD thu thập thông tin về các dịch vụ và sự hỗ trợ cần thiết.
  • Làm chứng tại các phiên điều trần lập pháp về ngân sách cho hệ thống dịch vụ dành cho người khuyết tật về phát triển và về dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho người khuyết tật về phát triển ở California.
  • Tham gia People First hoặc một nhóm tự bênh vực khác.
  • Tham gia các tổ chức bênh vực như: The Arc of California hoặc United Cerebral Palsy hoặc Fiesta Educativa.
  • Tham gia lực lượng đặc nhiệm địa phương hoặc nhóm cố vấn đang tìm cách giải quyết vấn đề quý vị quan tâm.
  • Tham gia một nhóm “bên liên quan” của tiểu bang, lực lượng đặc nhiệm hoặc ủy ban cố vấn được thành lập cho một dự án cụ thể để bênh vực, cố vấn hoặc điều tra.
  • Tham gia hội đồng quản trị của trung tâm khu vực hoặc văn phòng khu vực của SCDD hay một cơ quan khác.
  • Viết thư gửi báo chí hoặc gọi điện đến đài phát thanh nếu quý vị không đồng ý với tin tức họ đưa về các vấn đề liên quan đến tình trạng khuyết tật.