Menu Close

(2.5) Khả năng hội đủ điều kiện tạm thời là gì?

(2.5) Khả năng hội đủ điều kiện tạm thời là gì?

Khả năng hội đủ điều kiện tạm thời là khi quý vị 3 hoặc 4 tuổi và không bị khuyết tật về phát triển nhưng vẫn có thể nhận đầy đủ dịch vụ của trung tâm khu vực. [1]Mục 4512(a)(2). Nếu quý vị tạm thời hội đủ điều kiện, trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị một Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân và các dịch vụ. Trung tâm khu vực phải đánh giá quý vị về khả năng hội đủ điều kiện trước lần sinh nhật thứ 5 của quý vị ít nhất 90 ngày. Sau đánh giá đó, khả năng hội đủ điều kiện và dịch vụ dành cho quý vị sẽ kết thúc nếu trung tâm khu vực kết luận quý vị không bị khuyết tật về phát triển. Tuy nhiên, quý vị có thể kháng cáo. Quý vị phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 10 ngày để duy trì khả năng hội đủ điều kiện trong khi kháng cáo. Quý vị phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 30 ngày để phản bác toàn bộ quyết định của trung tâm khu vực. Xem Chương 10 để biết mốc thời gian và cách kháng cáo.

Để tạm thời hội đủ điều kiện, quý vị phải 3 hoặc 4 tuổi và bị khuyết tật không chỉ là về thể chất. Quý vị cũng phải gặp vấn đề lớn trong ít nhất 2 trong số 5 lĩnh vực hoạt động chính trong cuộc sống sau đây: 

  1. Tự chăm sóc; 
  2. Tiếp thu và diễn đạt ngôn ngữ; 
  3. Học tập; 
  4. Vận động; 
  5. Tự chủ.

Nếu quý vị là trẻ sơ sinh từ 0 đến 2 tuổi và nhận dịch vụ can thiệp sớm, trung tâm khu vực phải đánh giá quý vị trước lần sinh nhật thứ 3 của quý vị 90 ngày để xác định quý vị có bị khuyết tật về phát triển không. Nếu quý vị không bị, trung tâm khu vực sẽ đánh giá quý vị về khả năng hội đủ điều kiện tạm thời.

Nếu một trung tâm khu vực kết luận quý vị tạm thời hội đủ điều kiện, khả năng hội đủ điều kiện tạm thời của quý vị sẽ được duy trì đến khi quý vị đủ 5 tuổi. Ngoài ra, quý vị cũng sẽ tạm thời hội đủ điều kiện tại một trung tâm khu vực khác trong số 21 trung tâm khu vực nếu quý vị chuyển nhà.

References
1 Mục 4512(a)(2).