Menu Close

(2.16) Tôi phải cung cấp thông tin gì cho trung tâm khu vực nếu tôi đăng ký theo danh mục thứ năm?

(2.16) Tôi phải cung cấp thông tin gì cho trung tâm khu vực nếu tôi đăng ký theo danh mục thứ năm?

Bất kể quý vị đăng ký theo danh mục gì, hãy gửi mọi tài liệu thể hiện chẩn đoán hoặc tình trạng của quý vị, mức độ nghiêm trọng của tình trạng đó, ảnh hưởng của tình trạng đến chức năng của quý vị và nhu cầu điều trị của quý vị vì tình trạng đó. Cài tài liệu có thể bao gồm:

  • Những thẩm định tâm lý thể hiện tình trạng và chẩn đoán của quý vị
  • Kết quả kiểm tra các kỹ năng thích ứng (kỹ năng sống hàng ngày)
  • Hồ sơ y tế, học bạ, lịch sử làm việc của quý vị, hồ sơ An Sinh Xã Hội và các tài liệu khác thể hiện chẩn đoán của quý vị
  • Các tài liệu khác mô tả quý vị cùng các kỹ năng của quý vị, ví dụ như kỹ năng làm việc hoặc học tập, hay cách quý vị làm những việc ở nhà
  • Thư từ thành viên gia đình và hàng xóm miêu tả về quý vị.

Học bạ có thể hữu ích nếu học khu đã thực hiện các thẩm định tâm lý riêng. Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) thể hiện nhu cầu ở trường học liên quan đến khuyết tật của quý vị. Hãy nhớ rằng các thẩm định của trường học có thể không chi tiết bằng các thẩm định tâm lý khác. Trường học sử dụng các tiêu chuẩn khác để xác định nhu cầu. Họ kiểm tra để tìm ra một số lý do bên cạnh việc thực hiện chẩn đoán. Các trường có thể không sử dụng những bài kiểm tra giống nhà tâm lý học độc lập, người sẽ cố tìm ra chẩn đoán hoặc tình trạng tổng thể của quý vị.

Trung tâm khu vực có thể yêu cầu quý vị ký vào giấy tờ cho phép để họ có thể thu thập hồ sơ của quý vị từ những cơ quan khác. Hãy ký vào những giấy tờ này, tuy nhiên chúng tôi khuyến nghị quý vị thu thập tài liệu và cung cấp bản sao thông tin hữu ích cho trung tâm khu vực. Không phụ thuộc vào trung tâm khu vực trong việc thu thập những tài liệu này cho quý vị.