Menu Close

(2.19) Nếu tình trạng của tôi liên quan chặt chẽ đến tự kỷ, bại não hoặc động kinh thì tôi có hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực không?

(2.19) Nếu tình trạng của tôi liên quan chặt chẽ đến tự kỷ, bại não hoặc động kinh thì tôi có hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực không?

Không, luật này không trao khả năng hội đủ điều kiện cho các tình trạng liên quan chặt chẽ hoặc yêu cầu điều trị tương tự như bất kỳ danh mục nào trong ba danh mục kia. Chỉ những tình trạng liên quan chặt chẽ hoặc yêu cầu điều trị tương tự như điều trị cho khuyết tật trí tuệ mới đủ điều kiện.