Menu Close

(2.26) Trung tâm khu vực làm gì trong 60 – 120 ngày này?

(2.26) Trung tâm khu vực làm gì trong 60 – 120 ngày này?

Trung tâm khu vực có thể thực hiện các đánh giá riêng, xem xét các đánh giá từ những nơi khác và phỏng vấn quý vị cùng những người quen khác của quý vị. Sau đó, trung tâm khu vực sẽ viết báo cáo. Họ sẽ cung cấp cho quý vị một bức thư thông báo quý vị có hội đủ điều kiện hay không. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, hãy yêu cầu trung tâm khu vực đặt lịch hẹn cho cuộc họp Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP) đầu tiên của quý vị. IPP đầu tiên của quý vị phải được hoàn thành trong 60 ngày kể từ khi kết thúc đánh giá. [1]Mục 4646(c). (Xem Chương 4).

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện, quý vị có thể kháng cáo. (Xem 2.27 và Chương 10).

References
1 Mục 4646(c).