Menu Close

(2.12) Các tình trạng liên quan chặt chẽ đến khuyết tật trí tuệ hoặc yêu cầu điều trị tương tự như với khuyết tật trí tuệ là gì?

(2.12) Các tình trạng liên quan chặt chẽ đến khuyết tật trí tuệ hoặc yêu cầu điều trị tương tự như với khuyết tật trí tuệ là gì?

Kể cả khi quý vị không mắc tự kỷ, bại não, động kinh hoặc khuyết tật trí tuệ, quý vị vẫn có thể bị khuyết tật về phát triển nếu đáp ứng “danh mục thứ năm”. Danh mục thứ năm thực tế gồm hai danh mục, yêu cầu một trong hai yếu tố:

  • Quý vị gặp phải tình trạng “liên quan chặt chẽ” đến khuyết tật trí tuệ, hoặc
  • Quý vị cần điều trị “tương tự” điều trị cho khuyết tật trí tuệ.

Luật này không nêu rõ định nghĩa về “liên quan chặt chẽ đến” khuyết tật trí tuệ hoặc “điều trị tương tự” mà được sử dụng cho những người bị khuyết tật trí tuệ. Luật không quy định những loại tình trạng nào thuộc danh mục thứ năm này. Bởi vì luật không rõ ràng, một số trung tâm khu vực hiếm khi tìm được người hội đủ điều kiện theo danh mục thứ năm.