Menu Close

(2.20) “Khuyết tật đáng kể” nghĩa là gì?

(2.20) “Khuyết tật đáng kể” nghĩa là gì?

Khuyết tật đáng kể là khiếm khuyết nghiêm trọng về chức năng nhận thức và/hoặc xã hội, đòi hỏi việc lập kế hoạch liên ngành và điều phối dịch vụ để trợ giúp quý vị đạt tiềm năng tối đa của bản thân. Luật này quy định quý vị phải gặp một trong năm tình trạng hội đủ điều kiện đề cập bên trên,  tình trạng đó phải là khuyết tật đáng kể đối với quý vị ở ba lĩnh vực chính của cuộc sống trở lên trong số sau đây: [1]Mục 4512(a).

 • Giao tiếp (tiếp thu và diễn đạt)
 • học tập
 • tự chăm sóc
 • vận động
 • tự chủ
 • khả năng sống độc lập
 • tự túc kinh tế. [2]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54001(a).

Bất kể quý vị bị khuyết tật nào khi đăng ký nhận dịch vụ của trung tâm khu vực, quý vị phải chứng minh tình trạng đó dẫn đến khuyết tật đáng kể. Khuyết tật đáng kể là “khiếm khuyết nghiêm trọng về chức năng nhận thức và/hoặc xã hội”. [3]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54001. Điều này nghĩa là quý vị bị khuyết tật đáng kể do một vấn đề nghiêm trọng với một trong hai lĩnh vực:

 • Chức năng nhận thức của quý vị (khả năng tư duy, khả năng lập luận của quý vị), hoặc
 • Chức năng xã hội của quý vị (quan hệ của quý vị với người khác).

Quý vị không phải chứng minh cả hai.

Nhiều người tự kỷ gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc tương tác xã hội. Họ có thể không gặp vấn đề trong việc tư duy. Họ có thể đạt điểm số cao trong các bài kiểm tra trí thông minh. Tuy nhiên, nếu họ chứng minh rằng các kỹ năng xã hội của họ bị khiếm khuyết nghiêm trọng do tự kỷ, họ có thể bị khuyết tật đáng kể và hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực.

Theo luật này, các tình trạng khuyết tật đáng kể đòi hỏi việc “lập kế hoạch liên ngành” và “điều phối dịch vụ” để trợ giúp quý vị “đạt tiềm năng tối đa của bản thân”. [4]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54001(a).

“Lập kế hoạch liên ngành” nghĩa là quý vị cần các dịch vụ của những người khác nhau như giáo viên, nhà tâm lý học, bác sĩ y khoa, nhân viên xã hội và cố vấn phục hồi chức năng. Quý vị không phải chứng minh quý vị cần tất cả các dịch vụ này. Quý vị không phải chứng minh quý vị cần trợ giúp từ một số loại người khác nhau, phối hợp với nhau.

“Điều phối dịch vụ” nghĩa là quý vị cần có người đảm bảo các dịch vụ khác nhau mà quý vị nhận, phối hợp với nhau để trợ giúp quý vị. Cơ quan điều phối các dịch vụ mà quý vị cần có thể là trung tâm khu vực. Nhân viên trung tâm khu vực được gọi là “điều phối viên dịch vụ”. Điều phối viên dịch vụ trợ giúp quý vị:

 • get services from other agencies (Social Security, schools, hospitals, health care providers, or the Department of Rehabilitation)
 • find somewhere to live
 • nhận các dịch vụ từ những cơ quan khác (Sở An Sinh Xã Hội, trường học, bệnh viện, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc Sở Phục Hồi Chức Năng)
 • tìm nơi sinh sống
 • giữ an toàn
 • theo dõi tiền của quý vị
 • chăm sóc các nhu cầu cá nhân của quý vị

Những dịch vụ này được gọi là các dịch vụ quản lý trường hợp trọn đời. Nếu quý vị cần loại trợ giúp này, đây là điều phối dịch vụ và lập kế hoạch liên ngành. Nếu quý vị cần loại trợ giúp này, quý vị có thể bị khuyết tật đáng kể mà hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực. Luật này quy định quý vị phải sử dụng trợ giúp lập kế hoạch liên ngành và điều phối dịch vụ để “đạt tiềm năng tối đa của bản thân”. Điều này nghĩa là các dịch vụ phải trợ giúp quý vị đạt được tiềm năng tối đa, chứ không phải chỉ tốt hơn một chút so với khả năng hiện tại của quý vị. Điều phối và lập kế hoạch dịch vụ có thể trợ giúp quý vị đạt được các mục tiêu và mơ ước lâu dài của cuộc đời. Hãy nghĩ đến điều quý vị muốn làm trong cuộc đời và sự trợ giúp quý vị cần có để thực hiện điều đó.

References
1 Mục 4512(a).
2, 4 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54001(a).
3 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54001.