Menu Close

(2.18) Thẩm định của tôi là do nhà tâm lý học của trung tâm khu vực thực hiện. Tôi có nên thực hiện thêm thẩm định với nhà tâm lý học khác không?

(2.18) Thẩm định của tôi là do nhà tâm lý học của trung tâm khu vực thực hiện. Tôi có nên thực hiện thêm thẩm định với nhà tâm lý học khác không?

Trước tiên hãy đợi để xem nhà tâm lý học của trung tâm khu vực có kết luận quý vị hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực không. Nếu họ cho biết quý vị không hội đủ điều kiện, và quý vị không đồng ý, hãy thực hiện thẩm định độc lập. Các thẩm định và chẩn đoán tâm lý không phải khoa học chính xác. Để chẩn đoán quý vị, các nhà tâm lý học diễn giải thông tin họ nhận được từ việc kiểm tra và các hồ sơ. Các nhà tâm lý học khác nhau có thể diễn giải cùng một thông tin theo cách khác nhau. Hãy thực hiện một thẩm định khác. Hãy tìm một nhà tâm lý học độc lập có thể thẩm định quý vị và quen thuộc với các khuyết tật về phát triển. Các nhà đánh giá độc lập có thể công bằng hơn trong các thẩm định của họ. Họ có thể dành nhiều thời gian hơn với quý vị. Nếu trung tâm khu vực cho biết quý vị không hội đủ điều kiện và quý vị kháng cáo, hãy nhớ rằng trung tâm khu vực sẽ đề cập đến thẩm định và ý kiến của nhà tâm lý học của họ tại phiên tòa phúc thẩm. Trung tâm khu vực sẽ thường đưa nhà tâm lý học đến phiên điều trần để hỗ trợ cho ý kiến của họ. Quý vị cần có một chuyên gia độc lập trình bày một ý kiến khác về tình trạng của quý vị với thẩm phán.