Menu Close

(2.1) Khuyết tật về phát triển là gì?

(2.1) Khuyết tật về phát triển là gì?

Luật California quy định khuyết tật về phát triển bắt đầu trước 18 tuổi, dự kiến sẽ còn tiếp diễn vô hạn định và là “khuyết tật đáng kể”. [1]Mục 4512(a)&(l). Ở California, khuyết tật về phát triển là một trong năm tình trạng sau đây:

 • bại não
 • động kinh
 • tự kỷ
 • khuyết tật trí tuệ
 • các tình trạng khác liên quan chặt chẽ đến khuyết tật trí tuệ hoặc yêu cầu điều trị tương tự. [2]Mục 4512(a). Thuật ngữ cũ của “khuyết tật trí tuệ” trong Đạo Luật Lanterman là “thiểu năng trí tuệ”. Thuật ngữ “thiểu năng trí tuệ” không còn … Continue reading

“Khuyết tật đáng kể” nghĩa là người gặp các vấn đề nghiêm trọng ở ít nhất ba trong số các lĩnh vực sau:

 • Kỹ năng giao tiếp (ngôn ngữ tiếp thu và diễn đạt)
 • Học tập
 • Tự chăm sóc
 • Vận động
 • Tự chủ
 • Sống độc lập
 • Tự túc kinh tế

Trước ngày 11 tháng 8 năm 2003, “khuyết tật đáng kể” nghĩa là quý vị chỉ cần gặp một vấn đề ở một trong bảy lĩnh vực này, thay vì ít nhất ba lĩnh vực. Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực trước khi luật thay đổi, trung tâm khu vực phải sử dụng định nghĩa cũ về khuyết tật đáng kể cho khả năng hội đủ điều kiện của quý vị hiện tại. [3]Mục 4512(l)(2); Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54001(d). Điều này rất quan trọng trong trường hợp quý vị hội đủ điều kiện theo định nghĩa cũ nhưng hiện tại trung tâm khu vực cho biết quý vị không hội đủ điều kiện. Điều này cũng quan trọng nếu quý vị đã nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực trước khi luật thay đổi nhưng trường hợp của quý vị trở thành vô hiệu và giờ quý vị muốn nhận các dịch vụ một lần nữa.

References
1 Mục 4512(a)&(l).
2 Mục 4512(a). Thuật ngữ cũ của “khuyết tật trí tuệ” trong Đạo Luật Lanterman là “thiểu năng trí tuệ”. Thuật ngữ “thiểu năng trí tuệ” không còn được sử dụng trong Cẩm Nang Chẩn Đoán và Thống Kê Các Rối Loạn Tâm Thần (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), Ấn Bản Lần Thứ Năm của Hiệp Hội Tâm Thần Học Hoa Kỳ (American Psychiatric Association). Cẩm nang này hiện tại cũng sử dụng thuật ngữ “khuyết tật trí tuệ”. Mặc dù thuật ngữ này đã được cập nhật trong Đạo Luật Lanterman và y văn lâm sàng, thuật ngữ “thiểu năng trí tuệ” vẫn được sử dụng trong quy định của Sở Dịch Vụ Phát Triển, quy định này định nghĩa thêm về thuật ngữ “khuyết tật về phát triển” trong Đạo Luật Lanterman. Xem Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54000.
3 Mục 4512(l)(2); Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54001(d).