Menu Close

(2.23) Tôi có hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực nếu bản thân chỉ bị khuyết tật học tập hoặc rối loạn tâm thần không?

(2.23) Tôi có hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực nếu bản thân chỉ bị khuyết tật học tập hoặc rối loạn tâm thần không?

Nếu quý vị chỉ bị khuyết tật học tập hoặc rối loạn tâm thần và cũng không mắc một trong năm khuyết tật về phát triển được trình bày trong chương này, quý vị sẽ không hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ của trung tâm khu vực.

Các quy định của DDS có nêu:

Khuyết tật học tập là tình trạng có sự chênh lệch lớn giữa tiềm năng nhận thức ước lượng và thành tích học tập thực tế. Bên cạnh đó, tình trạng này không do khuyết tật trí tuệ, thiếu hụt về giáo dục, các vấn đề tâm thần xã hội, rối loạn tâm thần hoặc mất cảm giác gây ra. [1]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54000(c)(2).

Rối loạn tâm thần là trường hợp quý vị có chức năng trí tuệ hoặc chức năng xã hội bị suy giảm, bắt nguồn từ rối loạn tâm thần hoặc điều trị cho rối loạn tâm thần. Rối loạn tâm thần bao gồm các vấn đề về tâm lý xã hội và/hoặc loạn tâm thần, loạn thần kinh nghiêm trọng hoặc các rối loạn nhân cách, kể cả khi chức năng xã hội và trí tuệ bị suy giảm nghiêm trọng do rối loạn tâm thần. [2]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54000(c)(1).

Các quy định của DDS không nhất quán với Đạo Luật Lanterman, do Đạo Luật Lanterman không đề cập đến hai trường hợp loại trừ này. Tuy nhiên, tòa án trong vụ kiện Samantha C. kết luận các trường hợp loại trừ này là hợp pháp. [3]Samantha C. ở trang 1491. Trung tâm khu vực có thể cho biết tình trạng của quý vị “chủ yếu” là một trong những tình trạng này. Hãy nhớ, các quy định của DDS chỉ loại trừ những người có khuyết tật “đơn thuần” là khuyết tật học tập hoặc rối loạn tâm thần. Đơn thuần nghĩa là duy nhất. Quý vị có thể bị khuyết tật học tập và/hoặc khuyết tật tâm thần, cộng thêm khuyết tật về phát triển. Quý vị sẽ cần được thẩm định độc lập bởi nhà tâm lý học, họ có thể xác định và mô tả tất cả các tình trạng của quý vị. Quý vị phải chứng minh cho trung tâm khu vực hoặc thẩm phán luật hành chính thấy quý vị mắc một trong năm khuyết tật về phát triển, bên cạnh bất kỳ tình trạng nào khác của quý vị.

References
1 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54000(c)(2).
2 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54000(c)(1).
3 Samantha C. ở trang 1491.