Menu Close

(2.2) Người không bị khuyết tật về phát triển có thể đăng ký nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực không?

(2.2) Người không bị khuyết tật về phát triển có thể đăng ký nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực không?

Có, mọi người có thể đăng ký nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực và được đánh giá nếu:

  • Họ bị nghi ngờ mắc khuyết tật về phát triển
  • Họ có nguy cơ cao sẽ làm cha/mẹ của trẻ sơ sinh bị khuyết tật về phát triển. Cha mẹ và trẻ sơ sinh thuộc nhóm này có thể nhận dịch vụ đánh giá và dịch vụ phòng ngừa. [1]Các Mục 4642 và 4644.
  • Họ dưới 3 tuổi và có nguy cơ cao bị khuyết tật về phát triển. Cha mẹ và trẻ sơ sinh thuộc nhóm này có thể nhận dịch vụ đánh giá và dịch vụ phòng ngừa. [2]Các Mục 4642 và 4644.
  • Họ 3 hoặc 4 tuổi và có thể “tạm thời hội đủ điều kiện”. Điều này có nghĩa trẻ không hội đủ điều kiện là bị “khuyết tật về phát triển”. Tuy nhiên, với khả năng hội đủ điều kiện tạm thời, trẻ có thể nhận đầy đủ các dịch vụ của trung tâm khu vực khi 3 và 4 tuổi. [3]Mục 4512(a)(2).

References
1, 2 Các Mục 4642 và 4644.
3 Mục 4512(a)(2).