Menu Close

(2.4) Trẻ có nguy cơ cao đã nhận các dịch vụ phòng ngừa từ trung tâm khu vực sẽ vĩnh viễn hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ từ trung tâm khu vực phải không?

(2.4) Trẻ có nguy cơ cao đã nhận các dịch vụ phòng ngừa từ trung tâm khu vực sẽ vĩnh viễn hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ từ trung tâm khu vực phải không?

Trẻ dưới 3 tuổi có thể nhận các dịch vụ can thiệp sớm cho đến khi 3 tuổi nếu trẻ bị chậm phát triển, gặp tình trạng nguy cơ đã xác định hoặc có nguy cơ cao bị khuyết tật về phát triển. [1]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 52022. Các dịch vụ can thiệp sớm sẽ toàn diện hơn nhiều so với các dịch vụ phòng ngừa. Nếu trung tâm khu vực báo với quý vị rằng con của quý vị không hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ can thiệp sớm, quý vị có thể kháng cáo. [2]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 52172. Các dịch vụ can thiệp sớm không thuộc Đạo Luật Lanterman, mặc dù được trung tâm khu vực cung cấp. [3]Bộ Luật Chính Quyền California mục 95000 và các mục sau, và Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 52000 và các mục sau. Ấn phẩm này có mô tả về các dịch vụ can thiệp sớm: Quyền và Trách Nhiệm về Giáo Dục Đặc Biệt, Chương 12

Để trẻ từ 3 tuổi trở lên hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực, trẻ phải bị khuyết tật về phát triển như định nghĩa trong luật tiểu bang.

References
1 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 52022.
2 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 52172.
3 Bộ Luật Chính Quyền California mục 95000 và các mục sau, và Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 52000 và các mục sau.