Menu Close

(2.17) Nếu những người khác mắc khuyết tật giống tôi hội đủ điều kiện theo danh mục thứ năm, tôi cũng hội đủ điều kiện phải không?

(2.17) Nếu những người khác mắc khuyết tật giống tôi hội đủ điều kiện theo danh mục thứ năm, tôi cũng hội đủ điều kiện phải không?

Không. Khả năng hội đủ điều kiện tại trung tâm khu vực tùy thuộc vào từng người bởi khuyết tật mang tính cá nhân. Kể cả khi quý vị có chẩn đoán hoặc tình trạng giống hệt người đang là khách hàng của trung tâm khu vực, quý vị không thể coi đó là căn cứ hội đủ điều kiện. Trung tâm khu vực sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng của khuyết tật đến quý vị. Mức độ quý vị bị ảnh hưởng tùy thuộc vào việc quý vị có nhận các dịch vụ can thiệp sớm, sự trợ giúp tại trường học hoặc các dịch vụ khác giúp quý vị học kỹ năng hay không.