Menu Close

(2.28) Kháng cáo có thời hạn không?

(2.28) Kháng cáo có thời hạn không?

Có. Việc kháng cáo quyết định có thời hạn nghiêm ngặt. Nếu quý vị đăng ký lần đầu tiên, thời hạn là 60 ngày kể từ khi trung tâm khu vực báo cho quý vị bằng văn bản rằng quý vị không hội đủ điều kiện. Nếu bỏ lỡ thời hạn này, quý vị sẽ đánh mất cơ hội kháng cáo. (Xem Chương 10). Tốt nhất quý vị nên tính 60 ngày kể từ ngày trên thư thông báo quý vị không hội đủ điều kiện – không phải ngày thực tế quý vị nhận thư.