Menu Close

(2.6) Làm thế nào để đăng ký nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực?

(2.6) Làm thế nào để đăng ký nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực?

Có 21 trung tâm khu vực ở California. Mỗi trung tâm phụ trách một khu vực nhất định. Quý vị phải đăng ký trung tâm ở khu vực của quý vị. Xem Danh Sách Trung Tâm Khu Vực hoặc gọi đến:

OCRA: (800) 390-7032

Sở Dịch Vụ Phát Triển: (916) 654-1958

Mỗi trung tâm khu vực có quy trình đăng ký riêng. Họ cần địa chỉ nhà của quý vị để đảm bảo quý vị đang đăng ký đúng trung tâm. Họ có thể yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân khác, đề nghị quý vị điền vào mẫu đơn hoặc tổ chức cuộc gặp giữa quý vị và người của trung tâm khu vực. Hãy thu thập thông tin để cung cấp cho họ, ví dụ như:

  • Học bạ, hồ sơ y tế, lịch sử làm việc của quý vị và
  • Các thẩm định, đánh giá và mọi thông tin khác mô tả chính xác những khả năng và khuyết tật của quý vị.

Trung tâm khu vực sẽ sao chép các tài liệu của quý vị. Họ cũng sẽ yêu cầu quý vị cung cấp văn bản chấp thuận để liên hệ với bác sĩ, trường học, chủ lao động và những người khác có thể có thông tin về quý vị. Khi không có sự chấp thuận của quý vị, họ không thể sao chép hồ sơ của quý vị.

Quan trọng! Hãy viết ghi chú. Hãy ghi lại ngày liên hệ đầu tiên và ngày gặp đầu tiên của quý vị với nhân viên. Cuộc gặp này được gọi là cuộc họp tiếp nhận. Để biết thêm thông tin về quy trình đăng ký, mời xem Chương 3.