Menu Close

(2.27) Tôi có thể làm gì nếu trung tâm khu vực thông báo tôi không hội đủ điều kiện?

(2.27) Tôi có thể làm gì nếu trung tâm khu vực thông báo tôi không hội đủ điều kiện?

Quý vị có thể “kháng cáo” quyết định của trung tâm khu vực. Kháng cáo là khi quý vị yêu cầu thẩm phán luật hành chính xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện không.

Việc kháng cáo khá phức tạp. Quý vị phải trình bày thông tin chi tiết về khuyết tật của bản thân. Quý vị phải hiểu rõ các luật áp dụng cho trường hợp của quý vị và thời hạn.

Chúng tôi khuyên quý vị:

  • Liên hệ với Disability Rights California. Chúng tôi sẽ không thể làm luật sư của quý vị nhưng có thể trợ giúp quý vị kháng cáo. Chúng tôi có thể giải thích về những điều quý vị cần làm và đề xuất cách tốt nhất để trình bày vụ việc của quý vị.
  • Nhận thẩm định độc lập từ một nhà tâm lý học hoặc bác sĩ tâm thần đủ trình độ.
  • Nhận thẩm định tâm lý học thần kinh nếu quý vị nghĩ rằng quý vị bị khuyết tật trí tuệ hoặc gặp một tình trạng liên quan chặt chẽ hoặc yêu cầu điều trị tương tự. Thẩm định tâm lý học thần kinh khác với thẩm định tâm lý. Thẩm định này sử dụng nhiều kiểm tra hơn. Những kiểm tra này cung cấp nhiều thông tin hơn về việc não của quý vị hoạt động như thế nào cùng với cách quý vị tư duy và xử lý thông tin.
  • Sao chép học bạ, kiểm tra tâm lý và các tài liệu khác miêu tả chính xác các khả năng và khuyết tật của quý vị.

Kể cả khi quý vị đã cung cấp thông tin này cho trung tâm khu vực, quý vị phải sao chép một bộ khác để gửi thẩm phán luật hành chính.