Menu Close

(2.22) “Các tình trạng tàn tật đơn thuần thuộc về thể chất” là gì?

(2.22) “Các tình trạng tàn tật đơn thuần thuộc về thể chất” là gì?

Đạo Luật Lanterman quy định những người gặp “các tình trạng tàn tật đơn thuần thuộc về thể chất” không hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực. [1]Mục 4512(a).

Sở Dịch Vụ Phát Triển định nghĩa các tình trạng đơn thuần thuộc về thể chất bao gồm: các bất thường bẩm sinh hoặc các tình trạng phát sinh do bệnh, tai nạn hoặc phát triển lệch lạc, không liên quan đến khiếm khuyết thần kinh, dẫn đến nhu cầu điều trị tương tự nhu cầu điều trị cho khuyết tật trí tuệ. [2]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54000(c)(3). Nói cách khác, các tình trạng thuộc về thể chất ở não bộ không bị loại trừ khỏi việc là các khuyết tật về phát triển. Người mắc bệnh bại não có thể chỉ khuyết tật thể chất và không bị khiếm khuyết trí tuệ. Miễn là tình trạng của họ gây ra khuyết tật đáng kể, họ hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ của trung tâm khu vực do Đạo Luật Lanterman có kể tên bệnh bại não. Tuy nhiên, bản thân bệnh loạn dưỡng cơ, kể cả khi dẫn đến khuyết tật đáng kể, không khiến một người hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ của trung tâm khu vực.

References
1 Mục 4512(a).
2 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54000(c)(3).