Menu Close

(2.8) Khuyết tật trí tuệ là gì?

(2.8) Khuyết tật trí tuệ là gì?

Cẩm Nang Chẩn Đoán và Thống Kê Các Rối Loạn Tâm Thần, Ấn Bản Lần Thứ Năm, cho biết người bị khuyết tật trí tuệ có cả hai yếu tố:

  • Vấn đề ở chức năng trí tuệ (lý luận, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, tư duy trừu tượng, phán đoán, học thuật và học hỏi từ kinh nghiệm). Chức năng trí tuệ thường được đánh giá bằng các bài kiểm tra IQ chấm điểm số. Khuyết tật trí tuệ thường không cao hơn phạm vi từ 65 đến 75 điểm.
  • Vấn đề ở chức năng thích nghi dẫn đến việc không đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển và văn hóa xã hội đối với tính độc lập của cá nhân và trách nhiệm xã hội. Khi không có sự hỗ trợ, các vấn đề sẽ giới hạn chức năng ở một hoặc nhiều hoạt động trong cuộc sống hàng ngày (giao tiếp, tham gia xã hội và sống độc lập, trong nhiều môi trường, chẳng hạn như nhà ở, nơi làm việc, trường học và cộng đồng). [1]Hiệp Hội Tâm Thần Học Khoa Kỳ, Cẩm Nang Chẩn Đoán và Thống Kê Các Rối Loạn Tâm Thần, Ấn Bản Lần Thứ Năm, Khuyết Tật Trí Tuệ, Các Tiêu Chí … Continue reading

Những vấn đề ở chức năng này phải tồn tại trong thời kỳ phát triển của cuộc đời, tức là trong thời thơ ấu hoặc những năm niên thiếu. Theo Đạo Luật Lanterman, một người phải gặp các vấn đề này trước 18 tuổi. [2]Mục 4512(a). 

Nếu đánh giá của trung tâm khu vực cho biết quý vị không bị khuyết tật trí tuệ, quý vị hãy tìm đến một chuyên gia khác. Chuyên gia có thể cho biết liệu tình trạng của quý vị có hội đủ điều kiện được coi là khuyết tật trí tuệ hay không.

References
1 Hiệp Hội Tâm Thần Học Khoa Kỳ, Cẩm Nang Chẩn Đoán và Thống Kê Các Rối Loạn Tâm Thần, Ấn Bản Lần Thứ Năm, Khuyết Tật Trí Tuệ, Các Tiêu Chí Chẩn Đoán. Tài liệu này sẽ được gọi là “DSM-5” trong phần còn lại của chương này.
2 Mục 4512(a).