Menu Close

(2.7) Trung tâm khu vực quyết định xem tình trạng của tôi có thuộc phạm vi của Đạo Luật Lanterman không bằng cách nào?

(2.7) Trung tâm khu vực quyết định xem tình trạng của tôi có thuộc phạm vi của Đạo Luật Lanterman không bằng cách nào?

Trung tâm khu vực sẽ xem xét lịch sử, hồ sơ, chẩn đoán và các dịch vụ trước đây của quý vị. Quá trình này được gọi là đánh giá. Họ cũng có thể yêu cầu bác sĩ hoặc nhà tâm lý học cho quý vị làm kiểm tra. Quý vị cùng gia đình cần tham gia quy trình đánh giá này. Quy trình này sẽ giúp trung tâm khu vực hiểu các giá trị văn hóa, các vấn đề về ngôn ngữ, tôn giáo, giáo dục, xã hội và tài chính của quý vị. Trung tâm khu vực phải cân nhắc những điều quý vị nói để đánh giá có thể toàn diện và thể hiện sự quan tâm đến văn hóa, gia đình và cộng đồng của quý vị.