Menu Close

(2.15) Làm sao để giúp một người đăng ký nhận dịch vụ của trung tâm khu vực vì họ có nhu cầu điều trị tương tự nhu cầu điều trị của người bị khuyết tật trí tuệ?

(2.15) Làm sao để giúp một người đăng ký nhận dịch vụ của trung tâm khu vực vì họ có nhu cầu điều trị tương tự nhu cầu điều trị của người bị khuyết tật trí tuệ?

Hãy nhớ rằng, không có hướng dẫn rõ ràng về việc người bị khuyết tật trí tuệ có những nhu cầu điều trị gì. Quý vị có thể cần phải thực hiện thẩm định độc lập để nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực. Thẩm định này trước tiên phải thảo luận các nhu cầu điều trị thông thường của người bị khuyết tật trí tuệ. Sau đó, thẩm định này phải nhắc đến mức độ cần thiết của những điều trị đó đối với quý vị để quý vị có được cuộc sống độc lập, có ích và bình thường nhất có thể.

Người bênh vực và gia đình cũng cần trình bày thông tin từ y văn lâm sàng đã công bố về các nhu cầu điều trị của người bị khuyết tật trí tuệ. Ví dụ: DSM-5, Khuyết Tật Trí Tuệ, Bảng 1, Cột 3, có một số nhu cầu điều trị của người bị khuyết tật trí tuệ. Các chương trình này bao gồm:

  • hỗ trợ với các công việc phức tạp trong cuộc sống hàng ngày so với người đồng trang lứa, như mua thực phẩm, sử dụng phương tiện, sắp xếp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn bổ dưỡng, sử dụng ngân hàng và quản lý tiền bạc
  • hỗ trợ phán đoán liên quan đến sức khỏe tổng thể và tổ chức xoay quanh các hoạt động giải trí
  • hỗ trợ đưa ra quyết định về chăm sóc sức khỏe và pháp lý
  • hỗ trợ nuôi dưỡng gia đình
  • trợ giúp các kỹ năng học tập cần thiết để làm việc

Cho dù vụ kiện Ronald F. bất đồng với vụ kiện Samantha C.Ronald F. không nêu rõ thực tế người bị khuyết tật trí tuệ có những nhu cầu điều trị nào. Tuy nhiên vụ kiện Samantha C. kết luận rằng những dịch vụ sau là nhu cầu điều trị của người bị khuyết tật trí tuệ: trợ giúp nấu ăn, sử dụng phương tiện công cộng, quản lý tiền, đào tạo nghề và phục hồi chức năng, đào tạo các kỹ năng sống độc lập, giảng dạy chuyên biệt và phát triển kỹ năng cũng như hỗ trợ việc làm. Nếu quý vị cần được trợ giúp hoặc đào tạo về bất kỳ lĩnh vực nào trong số này, hãy báo cho trung tâm khu vực hoặc thẩm phán. Việc vụ Ronald F.từ chối thừa nhận những lĩnh vực này là “dịch vụ” chứ không phải “điều trị” sẽ không cản trở quý vị nhấn mạnh những lĩnh vực này bởi nhiều lĩnh vực trong DSM-5 là sự hỗ trợ cần thiết đối với người bị khuyết tật trí tuệ. [1][1]Xem Khuyết Tật Trí Tuệ, Bảng 1, Cột 3.

Tương tự, nếu quý vị cần bất kỳ đào tạo nào được mô tả trong Hướng Dẫn ARCA, cho dù có được coi là “dịch vụ” và không phải là “điều trị” trong quyết định của vụ Ronald F. hay không, hãy báo cho trung tâm khu vực hoặc thẩm phán. Người không bị khuyết tật có thể hưởng lợi từ nhiều dịch vụ của trung tâm khu vực, vì vậy hãy làm rõ những điều trị này không phải điều quý vị chỉ đơn giản là hưởng lợi. Theo danh mục thứ năm, quý vị phải cần những điều trị này để có cuộc sống độc lập, có ích và bình thường nhất có thể. Quý vị phải chứng minh mọi nhu cầu điều trị của quý vị đều xuất phát từ các thiếu hụt về trí tuệ của bản thân chứ không vì bất kỳ lý do nào khác. Quý vị cũng phải chứng minh nhu cầu điều trị của bản thân bao trùm tất cả hoặc hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống của quý vị. [2]Để được chẩn đoán khuyết tật trí tuệ, DSM-5, Khuyết Tật Trí Tuệ, Các Tiêu Chí Chẩn Đoán yêu cầu rằng các thiếu hụt về chức năng thích ứng của một … Continue reading

References
1 Xem Khuyết Tật Trí Tuệ, Bảng 1, Cột 3.
2 Để được chẩn đoán khuyết tật trí tuệ, DSM-5, Khuyết Tật Trí Tuệ, Các Tiêu Chí Chẩn Đoán yêu cầu rằng các thiếu hụt về chức năng thích ứng của một người phải giới hạn chức năng của họ trong nhiều môi trường, chẳng hạn như nhà ở, trường học, nơi làm việc và cộng đồng.