Menu Close

(11.17) Tôi có biết nếu trung tâm khu vực đưa tôi vào Miễn Trừ DD không?

(11.17) Tôi có biết nếu trung tâm khu vực đưa tôi vào Miễn Trừ DD không?

Có. Quý vị phải ký vào mẫu đơn lựa chọn. Có một quy định liên bang nêu rằng quý vị phải đưa ra lựa chọn có hiểu biết về việc nhận dịch vụ trong cộng đồng thay vì trong cơ sở. Mẫu đơn có chữ ký này trở thành một phần trong hồ sơ của quý vị ở trung tâm khu vực. Kể cả khi quý vị ký vào mẫu đơn này và tham gia Miễn Trừ DD, tất cả dịch vụ của quý vị sẽ giữ nguyên. IPP của quý vị hoặc cách quý vị nhận dịch vụ đều sẽ không thay đổi.