Menu Close

(11.9) Việc nhận dịch vụ Miễn Trừ DD nếu tôi hội đủ điều kiện có phải là ý hay không?

(11.9) Việc nhận dịch vụ Miễn Trừ DD nếu tôi hội đủ điều kiện có phải là ý hay không?

Có. Nếu quý vị đủ hội điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD, quý vị sẽ hưởng lợi theo những cách sau:

Dịch vụ Miễn Trừ DD không bị giới hạn.Trung tâm khu vực không thể giới hạn các dịch vụ miễn trừ mà họ cung cấp. Đó là vì, các dịch vụ Medi-Cal được cung cấp ở một khu vực trong tiểu bang thì phải được cung cấp ở mọi khu vực của tiểu bang. Đây được gọi là yêu cầu “toàn tiểu bang”. [1]42 Bộ Luật Hoa Kỳ § 1396a(a)(1) (yêu cầu toàn tiểu bang). Vì vậy, các trung tâm khu vực đều phải cung cấp cùng các dịch vụ Miễn Trừ DD cho khách hàng.

Trung tâm khu vực không thể sử dụng hướng dẫn Mua Dịch Vụ (Purchase of Service, POS) để giới hạn lượng hoặc loại dịch vụ quý vị nhận trong miễn trừ DD.Mỗi trung tâm khu vực đều có hướng dẫn POS nhưng hướng dẫn này không thể kiểm soát dịch vụ quý vị nhận. Quý vị có quyền nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần và được liệt kê trong Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP) của quý vị. IPP của quý vị, không phải hướng dẫn POS, kiểm soát các dịch vụ quý vị có thể nhận trong cả Miễn Trừ DD và Đạo Luật Lanterman. [2]Williams kiện Macomber 226 Báo Cáo Phúc Thẩm Của California số 3 225, 233 (1990).

Trung tâm khu vực không thể sử dụng hướng dẫn Mua Dịch Vụ (Purchase of Service, POS) để giới hạn lượng hoặc loại dịch vụ quý vị nhận trong miễn trừ DD.Mỗi trung tâm khu vực đều có hướng dẫn POS nhưng hướng dẫn này không thể kiểm soát dịch vụ quý vị nhận. Quý vị có quyền nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần và được liệt kê trong Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP) của quý vị. IPP của quý vị, không phải hướng dẫn POS, kiểm soát các dịch vụ quý vị có thể nhận trong cả Miễn Trừ DD và Đạo Luật Lanterman. [3]Williams kiện Macomber 226 Báo Cáo Phúc Thẩm Của California số 3 225, 233 (1990).

Trẻ em nhận Medi-Cal theo Miễn Trừ DD có các hạng mục bảo vệ bổ sung.

Nếu trẻ không còn hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD, Medi-Cal phải thực hiện một quá trình “xác định lại” để xem trẻ có hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal theo chương trình khác trước khi Medi-Cal chấm dứt dịch vụ hay không. [4]Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14005.37(d).

Trẻ em cũng được bảo vệ theo các quy định về “Tính Đủ Điều Kiện Liên Tục cho Trẻ Em” của Medi-Cal. Điều này có nghĩa là bảo hiểm Medi-Cal phải tiếp tục miễn phí trong tối đa 12 tháng sau khi trẻ được kết luận là không còn hội đủ điều kiện nhận bất cứ bảo hiểm nào theo Medi-Cal. [5]Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14005.25; DHCS ACWDL số 14-05.

Trẻ em cũng được bảo vệ theo các quy định về “Tính Đủ Điều Kiện Liên Tục cho Trẻ Em” của Medi-Cal. Điều này có nghĩa là bảo hiểm Medi-Cal phải tiếp tục miễn phí trong tối đa 12 tháng sau khi trẻ được kết luận là không còn hội đủ điều kiện nhận bất cứ bảo hiểm nào theo Medi-Cal. [6]Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14005.25; DHCS ACWDL số 14-05.

References
1 42 Bộ Luật Hoa Kỳ § 1396a(a)(1) (yêu cầu toàn tiểu bang).
2, 3 Williams kiện Macomber 226 Báo Cáo Phúc Thẩm Của California số 3 225, 233 (1990).
4 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14005.37(d).
5, 6 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14005.25; DHCS ACWDL số 14-05.