Menu Close

(11.1) Miễn Trừ DD là gì?

(11.1) Miễn Trừ DD là gì?

Miễn Trừ DD là tên ngắn gọn cho Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng cho Người Khuyết Tật Về Phát Triển của Medi‑Cal. Miễn Trừ DD có thể thanh toán cho nhiều dịch vụ tại gia và cộng đồng như:

  • Supported living s
  • Dịch vụ hỗ trợ đời sống để quý vị có thể sống tại nhà riêng,
  • Dịch vụ việc làm được hỗ trợ để quý vị có thể làm việc, và
  • Dịch vụ chăm sóc tạm thời dành cho thành viên gia đình và những người chăm sóc khác.

Nếu Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP) của quý vị liệt kê những dịch vụ như thế này, các dịch vụ đó có thể được thanh toán qua Miễn Trừ DD. Xem Câu hỏi 25 để biết danh sách các dịch vụ khác trong Miễn Trừ DD.

Có các chương trình miễn trừ khác nhưng Miễn Trừ DD là chương trình miễn trừ quan trọng nhất dành cho người khuyết tật về phát triển. Chương trình này được gọi là “miễn trừ” vì cho phép tiểu bang miễn trừ một số quy định của liên bang mà Medi-Cal sử dụng. Ví dụ: chương trình miễn trừ “miễn trừ” quy định về thu nhập và nguồn lực. Điều này có nghĩa là quý vị có thể nhận Medi-Cal nếu quý vị là trẻ em và cha mẹ quý vị có quá nhiều tiền. Xem câu hỏi 9 và 10.