Menu Close

(11.2) Miễn Trừ DD giúp mọi người sống trong cộng đồng như thế nào?

(11.2) Miễn Trừ DD giúp mọi người sống trong cộng đồng như thế nào?

Chính quyền liên bang thường hoàn trả lại cho tiểu bang một phần chi phí khi người khuyết tật về phát triển sống trong cơ sở. Họ phê duyệt các miễn trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng (Home- and Community-Based Services, HCBS) để cho phép mọi người yêu cầu Medi-Cal thanh toán cho các dịch vụ cộng đồng thay vì dịch vụ chăm sóc tại cơ sở.

Chính quyền liên bang thường hoàn trả lại cho tiểu bang một phần chi phí khi người khuyết tật về phát triển sống trong cơ sở. Họ phê duyệt các miễn trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng (Home- and Community-Based Services, HCBS) để cho phép mọi người yêu cầu Medi-Cal thanh toán cho các dịch vụ cộng đồng thay vì dịch vụ chăm sóc tại cơ sở.