Menu Close

(11.8) Tôi đăng ký Miễn Trừ DD bằng cách nào?

(11.8) Tôi đăng ký Miễn Trừ DD bằng cách nào?

Quý vị có thể không cần đăng ký. Trung tâm khu vực thường xác định những người hội đủ điều kiện tham gia Miễn Trừ DD. Trung tâm khu vực làm điều này vì chính quyền liên bang sẽ thanh toán cho một nửa các dịch vụ Miễn Trừ DD của quý vị. Việc này giúp tiểu bang có sẵn tiền.

Tuy nhiên, nếu trung tâm khu vực không xác định quý vị được hưởng Miễn Trừ DD, quý vị có thể tự đăng ký. Đảm bảo trong IPP của quý vị có dịch vụ được chương trình miễn trừ DD bao trả. Ví dụ về dịch vụ miễn trừ là chăm sóc tạm thời hoặc vòng tay cảnh báo y tế. Xem câu hỏi 25 để biết các dịch vụ miễn trừ khác.

Gửi thư cho trung tâm khu vực của quý vị, yêu cầu được xác định là hội đủ điều kiện tham gia Miễn Trừ DD để nhận dịch vụ quý vị cần. Và đảm bảo rằng các dịch vụ Miễn Trừ DD quý vị cần đều có trong IPP của quý vị. Xem Chương 4. Trung tâm khu vực sẽ gửi thư cho quý vị để thông báo quý vị có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD không.