Menu Close

(11.19) Việc tham gia Miễn Trừ DD có ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của tôi không?

(11.19) Việc tham gia Miễn Trừ DD có ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của tôi không?

Quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư di trú nếu quý vị có mối lo ngại về việc phúc lợi công như Medi-Cal và Miễn Trừ DD ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của quý vị.