Menu Close

(11.22) Phiên điều trần Miễn Trừ DD và phiên điều trần Medi Cal có phải là một không?

(11.22) Phiên điều trần Miễn Trừ DD và phiên điều trần Medi Cal có phải là một không?

Các phiên điều trần này tương tự nhau nhưng không phải là một. Phiên điều trần Miễn Trừ DD và phiên điều trần Medi-Cal thông thường đều sử dụng Thẩm Phán Luật Hành Chính (gọi tắt là ALJ) để quyết định trường hợp của quý vị.

ALJ trong phiên điều trần Miễn Trừ DD làm việc cho Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH). ALJ cho phiên điều trần Medi-Cal làm việc cho Ban Điều Trần Tiểu Bang của Sở Dịch Vụ Xã Hội.

Quý vị thường đến trung tâm khu vực để tham gia phiên điều trần Miễn Trừ DD. Quý vị đến tòa nhà của tiểu bang hoặc hạt để tham gia phiên điều trần Medi-Cal.