Menu Close

(11.7) Nếu tôi hội đủ điều kiện và đăng ký Miễn Trừ DD, tôi có được đảm bảo là sẽ nhận miễn trừ không?

(11.7) Nếu tôi hội đủ điều kiện và đăng ký Miễn Trừ DD, tôi có được đảm bảo là sẽ nhận miễn trừ không?

Thường là vậy. Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận dịch vụ miễn trừ của Medi-Cal nếu có suất miễn trừ. [1]Lewis kiện Sở Y Tế New Mexico 275 Phụ Lục F số 2 1319, 1345 (D. N.M. 2003) (“Sau khi Tiểu Bang thiết lập chương trình miễn trừ, họ có nghĩa vụ triển khai chương … Continue reading Có nhiều suất miễn trừ[2]Dịch vụ theo Đạo Luật Lanterman là một quyền lợi. Vì vậy, nếu quý vị muốn sống trong cộng đồng, trung tâm khu vực phải trợ giúp, kể cả khi không có … Continue reading và mỗi năm số suất sẽ được tăng thêm. Ví dụ: Có 145.000 suất Miễn Trừ DD trong năm 2021. Số suất trong năm 2022 sẽ là 150.000. [3]Phê duyệt Miễn Trừ CMS, PDF trang 1/297 tại: Đơn Đăng Ký Miễn Trừ HCBS Đến giờ, số suất miễn trừ này đủ cho tất cả mọi người.

References
1 Lewis kiện Sở Y Tế New Mexico 275 Phụ Lục F số 2 1319, 1345 (D. N.M. 2003) (“Sau khi Tiểu Bang thiết lập chương trình miễn trừ, họ có nghĩa vụ triển khai chương trình miễn trừ như đã xây dựng”); Makin kiện Hawaii 114 Phụ Lục F số 2 1017 (1999).
2 Dịch vụ theo Đạo Luật Lanterman là một quyền lợi. Vì vậy, nếu quý vị muốn sống trong cộng đồng, trung tâm khu vực phải trợ giúp, kể cả khi không có suất miễn trừ.
3 Phê duyệt Miễn Trừ CMS, PDF trang 1/297 tại: Đơn Đăng Ký Miễn Trừ HCBS