Menu Close

(11.20) Tôi có mất khả năng hội đủ điều kiện tham gia Miễn Trừ DD nếu không nhận dịch vụ Miễn Trừ DD ngay bây giờ không?

(11.20) Tôi có mất khả năng hội đủ điều kiện tham gia Miễn Trừ DD nếu không nhận dịch vụ Miễn Trừ DD ngay bây giờ không?

Tôi có mất khả năng hội đủ điều kiện tham gia Miễn Trừ DD nếu không nhận dịch vụ Miễn Trừ DD ngay bây giờ không?

Tuy nhiên để duy trì hội đủ điều kiện, quý vị phải nhận ít nhất một dịch vụ Miễn Trừ DD một lần mỗi năm. Kể cả khi quý vị chỉ sử dụng một dịch vụ Miễn Trừ DD (như chăm sóc tạm thời hoặc vòng tay cảnh báo y tế), quý vị sẽ vẫn hội đủ điều kiện.

Nếu quý vị đang tham gia Miễn Trừ DD, IPP của quý vị phải được đánh giá hàng năm. IPP của quý vị phải liệt kê tất cả dịch vụ (kể cả dịch vụ Miễn Trừ DD) mà quý vị nhận.

Quan trọng! Nếu quý vị nhận Miễn Trừ DD thông qua việc xác định trợ cấp, khả năng hội đủ điều kiện tham gia Miễn Trừ DD của quý vị có thể kết thúc nếu quý vị không nhận dịch vụ miễn trừ trong một năm và IPP tiếp theo của quý vị sẽ không liệt kê các dịch vụ miễn trừ. Medi-Cal sẽ gửi cho quý vị Thông Báo Hành Động. Nếu không đồng ý, quý vị có thể kháng cáo.