Menu Close

(11.13) Con của tôi vẫn có thể nhận Medi-Cal nếu nhận tiền chu cấp nuôi con không?

(11.13) Con của tôi vẫn có thể nhận Medi-Cal nếu nhận tiền chu cấp nuôi con không?

Có thể. Bằng việc xác định trợ cấp, Medi-Cal có thể đánh giá khả năng hội đủ điều kiện của con quý vị mà không cần tính thu nhập của quý vị.

Medi-Cal sẽ tính tiền chu cấp nuôi con là thu nhập của riêng trẻ. Tuy nhiên, vì con quý vị bị khuyết tật, họ có thể chỉ tính 2/3 tiền chu cấp là thu nhập có thể tính. [1]Con quý vị có thể nhận Medi-Cal không có mức đồng trả chi phí nếu tiền chu cấp nuôi con không nhiều hơn $920/tháng. Nếu tiền chu cấp nuôi con nhiều hơn thế, … Continue reading Mức đồng trả chi phí của Medi-Cal sẽ được dựa vào thu nhập có thể tính của trẻ trên $600/tháng.

References
1 Con quý vị có thể nhận Medi-Cal không có mức đồng trả chi phí nếu tiền chu cấp nuôi con không nhiều hơn $920/tháng. Nếu tiền chu cấp nuôi con nhiều hơn thế, quý vị có thể muốn hỏi luật sư của gia đình về việc cơ cấu tiền chu cấp nuôi con thành tiền cấp dưỡng thay thế. Đó là vì tiền cấp dưỡng là thu nhập của cha mẹ (không được tính đối với Miễn Trừ DD), trong khi đó tiền chu cấp nuôi con là thu nhập của trẻ (được tính và có thể dẫn đến phải đồng trả chi phí).