Menu Close

(11.21) Tôi nên làm gì nếu trung tâm khu vực từ chối cung cấp cho tôi một dịch vụ có sẵn theo chương trình miễn trừ?

(11.21) Tôi nên làm gì nếu trung tâm khu vực từ chối cung cấp cho tôi một dịch vụ có sẵn theo chương trình miễn trừ?

Nếu quý vị đang nhận dịch vụ Miễn Trừ DD và trung tâm khu vực quyết định rằng quý vị không còn hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD, quý vị có quyền kháng cáo. Nếu quý vị cho rằng mình đáp ứng tiêu chí nhận dịch vụ theo Miễn Trừ DD, hãy nhớ viết điều đó vào mẫu đơn yêu cầu phiên điều trần công bằng của quý vị. Ví dụ, quý vị có thể viết: “Tôi cũng muốn quyền của mình đối với dịch vụ này sẽ được xác định theo Miễn Trừ DD – các quy định Medicaid liên bang.” 

Nếu quý vị đang nhận dịch vụ Miễn Trừ DD và trung tâm khu vực quyết định rằng quý vị không còn hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD, quý vị có quyền kháng cáo. Nếu quý vị cho rằng mình đáp ứng tiêu chí nhận dịch vụ theo Miễn Trừ DD, hãy nhớ viết điều đó vào mẫu đơn yêu cầu phiên điều trần công bằng của quý vị. Ví dụ, quý vị có thể viết: “Tôi cũng muốn quyền của mình đối với dịch vụ này sẽ được xác định theo Miễn Trừ DD – các quy định Medicaid liên bang.” 

Nếu ALJ không đồng ý với quý vị về khiếu nại theo Đạo Luật Lanterman, ALJ phải xem xét khiếu nại của quý vị theo Miễn Trừ DD và Medi-Cal riêng rẽ.

Để biết thêm về kháng cáo, hãy xem Chương 10.