Menu Close

(11.18) Trung tâm khu vực muốn đưa tôi vào Miễn Trừ DD nhưng tôi đã có Medi-Cal. Tôi có phải đồng ý không?

(11.18) Trung tâm khu vực muốn đưa tôi vào Miễn Trừ DD nhưng tôi đã có Medi-Cal. Tôi có phải đồng ý không?

Không. Quý vị không bắt buộc phải tham gia Miễn Trừ DD. Tuy nhiên, việc tham gia Miễn Trừ DD sẽ có những lợi ích như tiểu bang nhận được thêm tiền của liên bang để thanh toán cho các dịch vụ. Xem câu hỏi 9 để biết thêm những lợi ích của việc tham gia Miễn Trừ DD. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc mối lo ngại, quý vị nên trò chuyện với điều phối viên dịch vụ. Quý vị cũng có thể trò chuyện với người của trung tâm khu vực phụ trách Miễn Trừ DD này. Đôi khi họ được gọi là Điều Phối Viên Thu Nhập Liên Bang (Federal Revenues Coordinator). Họ có thể trả lời các câu hỏi và mối lo ngại của quý vị về Miễn Trừ DD.