Menu Close

(11.26) Nếu tôi muốn ghi danh vào chương trình PACE, tôi vẫn có thể là khách hàng của trung tâm khu vực và tham gia chương trình Miễn Trừ DD (DD Waiver) không?

(11.26) Nếu tôi muốn ghi danh vào chương trình PACE, tôi vẫn có thể là khách hàng của trung tâm khu vực và tham gia chương trình Miễn Trừ DD (DD Waiver) không?

Quý vị có thể tham gia chương trình PACE, đồng thời vẫn là khách hàng của trung tâm khu vực.  Quý vị không thể tham gia chương trình PACE và chương trình Miễn Trừ DD cùng lúc.

Các Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện Cho Người Cao Tuổi (Programs of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE) cung cấp những dịch vụ y tế và xã hội cho người từ 55 tuổi trở lên đủ điều kiện nhận chăm sóc tại viện dưỡng lão nhưng có thể sống tại nhà khi được hỗ trợ.  PACE được điều hành trên khắp California bởi các tổ chức PACE địa phương.  Khách hàng của trung tâm khu vực có thể tham gia chương trình PACE mà không bị mất khả năng hội đủ điều kiện tại trung tâm khu vực.  Mặc dù quý vị duy trì khả năng hội đủ điều kiện tại trung tâm khu vực nếu ghi danh vào PACE nhưng quý vị phải nhận được tất cả các phúc lợi của Medicare và Medi-Cal hoàn toàn thông qua PACE.  Điều này có nghĩa rằng nếu trung tâm khu vực đã cung cấp cho quý vị bất kỳ dịch vụ nào có sẵn thông qua Medicare hoặc Medi-Cal thì quý vị sẽ phải nhận những dịch vụ này từ chương trình PACE sau khi quý vị ghi danh. Điều phối viên dịch vụ của trung tâm khu vực phải làm việc với chương trình PACE địa phương để đảm bảo không có sự trùng lặp về các dịch vụ mà mỗi cơ quan cung cấp cho quý vị.  Trung tâm khu vực và chương trình PACE cần hợp tác để tạo ra thỏa thuận bằng văn bản nêu rõ người chịu trách nhiệm cho việc cung cấp từng dịch vụ của quý vị.

Nếu đang tham gia chương trình miễn trừ Medi-Cal như Miễn Trừ Các Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng cho Người Khuyết Tật Phát Triển (Miễn Trừ DD) thì quý vị sẽ phải hủy ghi danh chương trình miễn trừ trước khi tham gia PACE.  Nếu quý vị tham gia Miễn Trừ DD và quyết định muốn hủy ghi danh chương trình miễn trừ để có thể tham gia PACE thì quý vị vẫn có thể nhận được các dịch vụ từ trung tâm khu vực mà PACE không cung cấp nhưng nguồn tài trợ cho các dịch vụ của quý vị sẽ thay đổi.

Mỗi cá nhân có quyền quyết định về việc tham gia PACE.  Mặc dù PACE và các trung tâm khu vực cung cấp một số dịch vụ tương tự nhưng hai hệ thống dịch vụ này cũng có những lĩnh vực khác nhau.  Trung tâm khu vực mang đến các kiến thức chuyên môn, nhà cung cấp và dịch vụ dành riêng cho người khuyết tật phát triển.  Các chương trình PACE dành cho những người từ 55 tuổi trở lên.  Quý vị có thể thấy giá trị xứng đáng khi nhận dịch vụ từ cả hai chương trình nếu quý vị là người khuyết tật phát triển, từ 55 tuổi trở lên, hội đủ điều kiện cho chăm sóc tại viện dưỡng lão và cho rằng quý vị sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc chuyên khoa bổ sung từ hai hệ thống.  Mặt khác, nếu quý vị muốn nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực và nhà cung cấp y tế hiện tại thì quý vị có thể sẽ không tham gia PACE.  Việc tham gia PACE yêu cầu quý vị nhận dịch vụ từ những nhà cung cấp được PACE thuê và ký hợp đồng.  Hầu hết những nhà cung cấp này sẽ không phải là nhà cung cấp hiện tại của quý vị.

Quý vị có thể xem thêm thông tin tại www.calpace.org.