Menu Close

(11.12) Nếu thu nhập của gia đình tôi quá cao nên không hội đủ điều kiện tham gia Medi Cal thì sao?

(11.12) Nếu thu nhập của gia đình tôi quá cao nên không hội đủ điều kiện tham gia Medi Cal thì sao?

Quý vị vẫn có thể nhận Medi-Cal theo Miễn Trừ DD. Mục đích chính của Miễn Trừ DD là giúp quý vị không phải vào ở trong cơ sở và sống tại cộng đồng. Vì vậy, kể cả khi thu nhập của gia đình quý vị quá cao, quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia Medi‑Cal vì họ sẽ không tính thu nhập hoặc nguồn lực của cha mẹ hoặc vợ/chồng của quý vị.

Medi-Cal được phép xác định khả năng hội đủ điều kiện của quý vị bằng cách “xác định trợ cấp”. Điều này có nghĩa là Medi‑Cal sẽ đánh giá quý vị để xác định khả năng hội đủ điều kiện như thể quý vị sống trong cơ sở, không phải với cha mẹ hoặc vợ/chồng của quý vị. Điều này có nghĩa là quý vị không sống trong MFBU của cha mẹ hoặc vợ/chồng của quý vị (xem câu hỏi 11). Đó là vì Medi-Cal chỉ tính thu nhập và nguồn lực của riêng quý vị (thường là thấp hoặc không có) khi quý vị sống trong cơ sở.

Medi-Cal được phép sử dụng việc xác định trợ cấp để xác định khả năng hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal của quý vị, vì những người tham gia Miễn Trừ DD đã hội đủ điều kiện nhận dịch vụ ở ICF/DD (cơ sở chăm sóc trung gian).

Quy trình này sẽ hoạt động như sau:

  • Trung tâm khu vực xác định quý vị hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD nhưng quý vị không hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal vì thu nhập hoặc nguồn lực của cha mẹ hoặc vợ/chồng của quý vị.
  • Trung tâm khu vực liên hệ với người liên lạc miễn trừ của hạt để hỏi xem quý vị có hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal không mà không cần tính thu nhập của cha mẹ hoặc vợ/chồng của quý vị. [1]Quy trình được giải thích trong Thư của Giám Đốc Phúc Lợi Tất Cả Các Hạt (All County Welfare Directors Letters, ACWDL) Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe các số … Continue reading
  • Người liên lạc miễn trừ của hạt sử dụng việc xác định trợ cấp để xem xét đơn đăng ký của quý vị và sẽ quyết định quý vị có hội đủ điều kiện nhận Medi‑Cal miễn phí hoặc đồng trả chi phí không. Xem Câu hỏi 13 và 14 để biết khi nào quý vị có thể nhận Medi-Cal với mức đồng trả chi phí.
  • Nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị sẽ đủ điều kiện nhận Medi‑Cal theo một quy tắc đặc biệt.
  • Medi-Cal của quý vị sẽ là “toàn diện”, nghĩa là quý vị có thể khám bác sĩ, đến bệnh viện và nhận các dịch vụ Medi-Cal khác. Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho một số dịch vụ tại trung tâm khu vực của quý vị bằng Medi-Cal.

References
1 Quy trình được giải thích trong Thư của Giám Đốc Phúc Lợi Tất Cả Các Hạt (All County Welfare Directors Letters, ACWDL) Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe các số 00-08, 00-59, 01-24.