Menu Close

(11.14) Con của tôi vẫn có thể nhận Medi-Cal nếu nhận Phúc Lợi An Sinh Xã Hội cho Người Sống Sót không?

(11.14) Con của tôi vẫn có thể nhận Medi-Cal nếu nhận Phúc Lợi An Sinh Xã Hội cho Người Sống Sót không?

Có thể. Bằng việc xác định trợ cấp, Medi-Cal có thể đánh giá khả năng hội đủ điều kiện của con quý vị mà không cần tính thu nhập của quý vị.

Medi-Cal sẽ tính Phúc Lợi An Sinh Xã Hội cho Người Sống Sót là thu nhập của riêng trẻ. Mức đồng trả chi phí của Medi-Cal sẽ được dựa vào thu nhập có thể tính của trẻ trên $600/tháng.