Menu Close

(11.15) Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà là gì?

(11.15) Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà là gì?

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In Home Supportive Services, IHSS) là một phúc lợi của Medi-Cal. IHSS được cung cấp cho người khuyết tật và cần chăm sóc đặc biệt để sống an toàn tại nhà. IHSS thanh toán cho nhà cung cấp để họ cung cấp cho quý vị dịch vụ chăm sóc tại nhà, phi y tế.

Để biết thông tin về IHSS, vui lòng xem ấn phẩm của Disability Rights California về IHSS tại đây: https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportive-services-ihss