Menu Close

(11.16) Có các Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng (HCBS) khác không?

(11.16) Có các Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng (HCBS) khác không?

Có. Miễn Trừ DD là miễn trừ phổ biến cho khách hàng của trung tâm khu vực. Tuy nhiên, có các chương trình miễn trừ khác tại California. Ví dụ: khách hàng của một số trung tâm khu vực tham gia Miễn Trừ Lựa Chọn Thay Thế Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng (Lựa Chọn Thay Thế HCB). Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận dịch vụ theo Miễn Trừ Lựa Chọn Thay Thế HCB hoặc Miễn Trừ DD. Tuy nhiên, quý vị chỉ có thể tham gia một chương trình miễn trừ dịch vụ tại gia và cộng đồng tại một thời điểm. Để biết thêm thông tin, hãy xem ấn phẩm của Disability Rights California tại đây: https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and-community-based-alternatives-hcb-alternatives-waiver

Luật tiểu bang quy định trung tâm khu vực phải sử dụng các nguồn lực chung, như Medi-Cal, để triển khai IPP của quý vị. Trung tâm khu vực có thể đưa quý vị vào Miễn Trừ DD hoặc Miễn Trừ Lựa Chọn Thay Thế HCB để quý vị sử dụng các nguồn lực chung. [1]Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 4648(a)(8).

References
1 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 4648(a)(8).