Menu Close

(11.24) Nếu trung tâm khu vực nói rằng tôi không hội đủ điều kiện nhận Miễn Trừ DD thì sao?

(11.24) Nếu trung tâm khu vực nói rằng tôi không hội đủ điều kiện nhận Miễn Trừ DD thì sao?

Quý vị có thể kháng cáo. Trung tâm khu vực phải chứng minh quý vị không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của ICF. Hoặc quý vị đã tham gia Miễn Trừ DD và trung tâm khu vực nói rằng quý vị không còn hội đủ điều kiện. Khi đó, trung tâm khu vực phải chứng minh sức khỏe của quý vị đã cải thiện đến mức quý vị không còn hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của ICF. Xem Chương 10 để biết thêm về kháng cáo.