Menu Close

(11.4) Medi-Cal có thanh toán cho các dịch vụ tại trung tâm khu vực của tôi không?

(11.4) Medi-Cal có thanh toán cho các dịch vụ tại trung tâm khu vực của tôi không?

Nếu quý vị hội đủ điều kiện, Medi-Cal có thể thanh toán cho một số dịch vụ tại trung tâm khu vực của quý vị. Medi-Cal là một chương trình công cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân California có thu nhập thấp hoặc bị khuyết tật. [1]Xem ấn phẩm của Disability Rights California để biết thông tin cơ bản về Medicaid/Medi-Cal: https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-what-is-medicaid-medi-cal

Không giống Medicare và hầu hết các chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân khác, Medi-Cal bao trả:

  • Dịch vụ chăm sóc dài hạn tại các cơ sở, và
  • Lựa chọn tại cộng đồng thay thế cho cơ sở, như Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS) và các dịch vụ được đề cập trong Câu hỏi 25.

Kể cả khi quý vị hội đủ điều kiện nhận Medi‑Cal, chương trình này có thể không bao trả cho tất cả dịch vụ của trung tâm khu vực mà quý vị cần. Nếu quý vị cần dịch vụ không được Medi-Cal bao trả, quý vị vẫn có quyền nhận dịch vụ đó nếu dịch vụ đó có trong IPP của quý vị. 

Việc mọi người tham gia Miễn Trừ DD để Medi-Cal có thể bao trả cho một số dịch vụ là điều có lợi cho tiểu bang. Quý vị sẽ không nhận thấy sự khác biệt trong các dịch vụ, cho dù Medi-Cal có bao trả cho những dịch vụ đó hay không. Tuy nhiên, tiểu bang sẽ nhận số tiền tương ứng từ liên bang nếu quý vị tham gia Miễn Trừ DD. Việc tiểu bang nhận tiền từ liên bang là điều có lợi cho cư dân California. Điều này cũng có thể có lợi cho quý vị. Xem câu hỏi 9 để biết thông tin chi tiết.

Quan trọng! IPP của quý vị phải liệt kê tất cả các dịch vụ quý vị cần, không phải chỉ những dịch vụ Medi‑Cal sẽ thanh toán. Kể cả khi Miễn Trừ DD không bao trả cho các dịch vụ quý vị cần, quý vị vẫn có quyền nhận các dịch vụ đã liệt kê trong IPP.

References
1 Xem ấn phẩm của Disability Rights California để biết thông tin cơ bản về Medicaid/Medi-Cal: https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-what-is-medicaid-medi-cal