Menu Close

(11.10) Có phải một số người không nên tham gia Miễn Trừ DD hay không?

(11.10) Có phải một số người không nên tham gia Miễn Trừ DD hay không?

Có. Nếu quý vị là khách hàng của trung tâm khu vực đã tham gia một vụ kiện vì thương tích, quý vị có thể không muốn tham gia Miễn Trừ DD.

Bất kỳ dịch vụ Medi-Cal nào quý vị nhận cho thương tích và việc phục hồi của quý vị có thể bị trừ vào số tiền quý vị thắng được trong vụ kiện. [1]California nhất trí với ý kiến của Disability Right California rằng chi phí của các dịch vụ Can Thiệp Sớm (Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật Phần C) không … Continue reading Bảo hiểm theo Miễn Trừ DD có thể giảm bớt số tiền quý vị nhận được từ vụ kiện. Hãy trao đổi với luật sư và điều phối viên dịch vụ tại trung tâm khu vực của quý vị.

References
1 California nhất trí với ý kiến của Disability Right California rằng chi phí của các dịch vụ Can Thiệp Sớm (Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật Phần C) không được hoàn trả.