Menu Close

(11.23) Phiên điều trần Miễn Trừ DD và phiên điều trần Đạo Luật Lanterman có phải là một không?

(11.23) Phiên điều trần Miễn Trừ DD và phiên điều trần Đạo Luật Lanterman có phải là một không?

Các phiên điều trần này giống nhau trên hầu hết phương diện. Tuy nhiên nếu một kháng cáo theo Đạo Luật Lanterman cũng bao gồm khiếu nại theo Miễn Trừ DD, luật liên bang bổ sung hai yêu cầu sau đây: ((42 Bộ Luật Quy Định Liên Bang §§ 431.200-.250. Điều này có nghĩa là quý vị đồng ý gia hạn bằng văn bản.))

(1) Thẩm phán phải đưa ra quyết định trong vòng 90 ngày kể từ ngày theo dấu bưu điện trên yêu cầu phiên điều trần của quý vị, hoặc ngày họ nhận được yêu cầu phiên điều trần của quý vị. Nếu quý vị đồng ý, thẩm phán có thể có nhiều thời gian hơn. ((42 Bộ Luật Quy Định Liên Bang § 431.244(g).))

(2) Giám Đốc Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (Department of Health Care Services, DHCS), hoặc người được Giám Đốc chỉ định, có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. ALJ sẽ đề xuất quyết định về khiếu nại theo Miễn Trừ DD của quý vị với Giám Đốc. Giám Đốc (hoặc người được Giám Đốc chỉ định) có thể:

  • Chấp nhận quyết định của ALJ,
  • Đưa ra quyết định khác (được gọi là quyết định “thay thế”),((42 Bộ Luật Quy Định Liên Bang § 431.200-431.10(e). Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 4712.5(c).)) hoặc
  • Cho phép ALJ đưa ra quyết định cuối cùng trong một số loại trường hợp.((Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 4712.7. Quy trình này giống quy trình được thực hiện trong phiên điều trần Medi-Cal của Ban Điều Trần Tiểu Bang, Sở Dịch Vụ Xã Hội. Xem https://www.cdss.ca.gov/inforesources/state-hearings.))

Miễn Trừ DD hiện tại cho biết Giám Đốc Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe đã trao thẩm quyền cho Giám Đốc Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH).((Miễn Trừ DD, Ngày 1 tháng 1 năm 2018, Trang 235/295)) Giám Đốc DHCS đã chỉ định Giám Đốc OAH. Vì vậy, theo Miễn Trừ DD, DHCS không thông qua hoặc thay thế quyết định, nhưng Giám Đốc có thể.