Menu Close

(11.6) Tất cả khách hàng của trung tâm khu vực có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD không?

(11.6) Tất cả khách hàng của trung tâm khu vực có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD không?

Không. Một số khách hàng của trung tâm khu vực không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD vì:

  • Nhu cầu của họ không phù hợp với những nhu cầu cần thiết để hội đủ điều kiện ở tại ICF. [1]Có khả năng những người cần mức chăm sóc cao hơn mức được cung cấp tại ICF có thể hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD.
  • Thu nhập của họ quá cao nên không hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal.

Hãy nhớ rằng: Kể cả khi quý vị không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD, quý vị vẫn có thể nhận các dịch vụ đã liệt kê trong IPP của quý vị. Xem Chương 4.

References
1 Có khả năng những người cần mức chăm sóc cao hơn mức được cung cấp tại ICF có thể hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD.