Menu Close

(11.5) Tôi có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD không?

(11.5) Tôi có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD không?

Quý vị hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Miễn Trừ DD nếu quý vị:

  1. Đáp ứng định nghĩa của California về khuyết tật về phát triển và là khách hàng của trung tâm khu vực, [1]Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 4512; Miễn Trừ DD, Ngày 1 tháng 1 năm 2018, Phụ Lục B: Quyền Tiếp Cận và Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Của Người Tham … Continue reading
  2. Đã nhận Medi-Cal hoặc sẽ hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal nếu thu nhập hoặc nguồn lực của vợ/chồng hoặc cha mẹ của quý vị không được tính, và
  3. Hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc trong cơ sở chăm sóc trung gian (Intermediate Care Facility, ICF) do Medi-Cal tài trợ[2]Các quy định tiểu bang áp dụng cho ICF là: Bộ Luật Các Quy Định California Tiêu Đề 22 mục 51164 – 51165.2. dành cho người khuyết tật về phát triển.

LƯU Ý: Nếu quý vị dưới 21 tuổi và cha mẹ của quý vị xác nhận quý vị là người phụ thuộc, quý vị được coi là trẻ em đối với khả năng hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal. Xem câu hỏi 11.

LƯU Ý: Quý vị không phải  trong cơ sở chăm sóc trung gian (ICF) mới hội đủ điều kiện được Miễn Trừ DD. Quý vị chỉ phải cần sự chăm sóc sẽ khiến quý vị hội đủ điều kiện nhận dịch vụ trong ICF. Xem Chương 7 để biết thông tin về ICF.

References
1 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 4512; Miễn Trừ DD, Ngày 1 tháng 1 năm 2018, Phụ Lục B: Quyền Tiếp Cận và Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Của Người Tham Gia. Xem Chương 2 về khả năng hội đủ điều kiện tại trung tâm khu vực. Quý vị phải là khách hàng tại trung tâm khu vực để nhận dịch vụ Miễn Trừ DD. Nếu quý vị đã đăng ký nhận dịch vụ của trung tâm khu vực trước đây và bị từ chối, nhưng không kháng cáo, quý vị có thể đăng ký lại để nhận dịch vụ của trung tâm khu vực. Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của trung tâm khu vực, quý vị cũng có thể nhận dịch vụ Miễn Trừ DD.
2 Các quy định tiểu bang áp dụng cho ICF là: Bộ Luật Các Quy Định California Tiêu Đề 22 mục 51164 – 51165.2.