Menu Close

(11.11) Thu nhập và nguồn lực của cha mẹ thường có được tính vào khả năng hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal của con họ không?

(11.11) Thu nhập và nguồn lực của cha mẹ thường có được tính vào khả năng hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal của con họ không?

Có. Để hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal thông thường (không phải Miễn Trừ DD), trẻ thường ở trong hộ gia đình của cha mẹ. Medi-Cal gọi một hộ gia đình là “Đơn Vị Ngân Sách Gia Đình Medi-Cal” hay MFBU. Khi trẻ ở trong hộ gia đình (MFBU) với cha mẹ, thu nhập và nguồn lực của cha mẹ được tính vào khả năng hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal của trẻ.

LƯU Ý: Quý vị là “trẻ em” đối với Medi-Cal nếu quý vị dưới 18 tuổi, hoặc nếu cả hai điều sau đây đều đúng:

  •  Quý vị 18 tuổi trở lên, nhưng dưới 21, và
  • Cha mẹ của quý vị tuyên bố quý vị là người phụ thuộc để nhận tín dụng thuế hoặc được trừ thuế cho các mục đích thuế thu nhập tiểu bang hoặc liên bang. [1]22 Bộ Luật Các Quy Định California § 50060 và § 50351(c)

Quý vị có thể đăng ký Miễn Trừ DD thông qua việc xác định trợ cấp nếu quý vị dưới 21 tuổi và cha mẹ quý vị xác nhận quý vị là người phụ thuộc. [2]ACWDL 00-59 Điều này có nghĩa rằng quý vị là trẻ em đối với Medi-Cal. Cha mẹ quý vị sẽ cần cung cấp thông tin về thu nhập và nguồn lực của họ trong đơn đăng ký. Xem câu hỏi 12.

References
1 22 Bộ Luật Các Quy Định California § 50060 và § 50351(c)
2 ACWDL 00-59