Menu Close

(8.10) Có các yêu cầu khác trong trường hợp trung tâm khu vực đưa tôi vào IMD không?

(8.10) Có các yêu cầu khác trong trường hợp trung tâm khu vực đưa tôi vào IMD không?

Có. Nhân viên IMD phải giúp quý vị chuyển về nơi quý vị sống trước đó, hoặc một nơi khác trong cộng đồng, trong các khung thời gian. [1]Mục 4648(a)(9)(C)(v)(V). DDS phải giám sát việc sắp xếp ở IMD và quá trình chuyển về cộng đồng. [2]Mục 4648(a)(9)(C)(vi). Trung tâm khu vực phải báo cho Người Bảo Vệ Quyền Thân Chủ (Clients’ Rights Advocate, CRA) tại địa phương của quý vị khi quý vị được nhận vào IMD và cung cấp cho CRA một bản sao đánh giá toàn diện của quý vị và ngày họp IPP với thông báo trong 7 ngày. [3]Mục 4648(a)(9)(C)(vii). CRA là nhân viên từ Disability Rights California. Nếu có người khác ngoài trung tâm khu vực đưa quý vị vào IMD, IMD này phải báo cho trung tâm khu vực trong vòng 5 ngày. Trung tâm khu vực phải thực hiện đánh giá toàn diện về quý vị trong vòng 30 ngày. [4]Mục 4648(a)(9)(C)(viii).

Việc chuyển quý vị vào cộng đồng phải dựa trên các mục đích trong IPP và nhu cầu cá nhân của quý vị. Quý vị sẽ chuyển vào môi trường ít hạn chế nhất, bảo vệ quyền và lựa chọn của quý vị. [5]Mục 4648(a)(9)(D). Khi quý vị ở IMD, quý vị có tất cả các quyền theo Đạo Luật Lanterman, các quyền này phải được thông cáo tại IMD bằng ngôn từ đơn giản và tranh ảnh. [6]Mục 4648(a)(9)(E).

Vì IMD là một môi trường rất hạn chế, vui lòng gọi đến Disability Rights California để được trợ giúp nhằm tránh phải vào hoặc rời khỏi IMD.

References
1 Mục 4648(a)(9)(C)(v)(V).
2 Mục 4648(a)(9)(C)(vi).
3 Mục 4648(a)(9)(C)(vii).
4 Mục 4648(a)(9)(C)(viii).
5 Mục 4648(a)(9)(D).
6 Mục 4648(a)(9)(E).