Menu Close

(8.3) Làm thế nào để tôi có thể chuyển ra khỏi cơ sở nội trú và vào cộng đồng?

(8.3) Làm thế nào để tôi có thể chuyển ra khỏi cơ sở nội trú và vào cộng đồng?

Quý vị phải thay đổi IPP của mình. Quy trình IPP xác định các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần và cho phép quý vị xác định những dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị muốn. Đây cũng là một cách để đảm bảo quý vị có thể hòa nhập vào cộng đồng của mình. (Hãy xem Chương 4 về quy trình IPP và Chương 7 về sắp xếp chỗ ở.)

Nếu quý vị sống trong trung tâm phát triển hay cơ sở nội trú khác, quý vị phải có một đánh giá và IPP dựa trên nhu cầu và mong muốn của quý vị. Hãy xem xét những điều đang ngăn cản quý vị sống trong cộng đồng và những điều quý vị cần để sống trong cộng đồng. Đôi khi, nhà ở, các dịch vụ và sự hỗ trợ không sẵn có. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần để sống trong cộng đồng được liệt kê trong IPP, nhóm của quý vị phải tìm hoặc phát triển những dịch vụ và sự hỗ trợ đó cho quý vị.