Menu Close

(8.6) Trung tâm khu vực có thể sắp xếp tôi vào Cơ Sở Can Thiệp Khủng Hoảng Cấp Tính không?

(8.6) Trung tâm khu vực có thể sắp xếp tôi vào Cơ Sở Can Thiệp Khủng Hoảng Cấp Tính không?

Có, trong trường hợp không có các sắp xếp trong cộng đồng, các dịch vụ và sự hỗ trợ có thể đáp ứng nhu cầu can thiệp khủng hoảng của quý vị. Trung tâm khu vực phải giới thiệu quý vị thực hiện đánh giá 4418.7 trước khi quý vị có thể được nhận vào Cơ Sở Can Thiệp Khủng Hoảng Cấp Tính. Xem câu hỏi 13 để biết thông tin về đánh giá 4418.7.