Menu Close

(8.8) Trung tâm khu vực có thể sắp xếp tôi vào IMD không?

(8.8) Trung tâm khu vực có thể sắp xếp tôi vào IMD không?

Có, nhưng Đạo Luật Lanterman quy định các trung tâm khu vực chỉ có thể làm như vậy nếu quý vị đang gặp khủng hoảng cấp tính và theo các điều kiện nhất định. Trang web của DDS giải thích IMD là các cơ sở rất hạn chế, không thường cung cấp các dịch vụ thích hợp cho những người bị khuyết tật về phát triển đồng thời khuyết tật về tâm thần. Vì lý do này, luật hiện tại đặt ra những hạn chế và giới hạn thời gian khắt khe đối với việc trung tâm khu vực sử dụng các dịch vụ nội trú IMD cho người bị khuyết tật về phát triển. [1]Mục 4648(a)(9)(C).

References
1 Mục 4648(a)(9)(C).