Menu Close

(8.12) Làm sao để biết những dịch vụ chuyển hướng nào là có sẵn?

(8.12) Làm sao để biết những dịch vụ chuyển hướng nào là có sẵn?

Hãy hỏi điều phối viên dịch vụ tại trung tâm khu vực của quý vị. Trung tâm khu vực phải giới thiệu quý vị thực hiện đánh giá nếu việc sắp xếp trong cộng đồng cho quý vị có nguy cơ không thành công. Đây được gọi là đánh giá 4418.7. Dự Án Phát Triển Nguồn Lực Khu Vực (Regional Resource Development Projec, RRDP) sẽ hoàn thành đánh giá này của quý vị. Đánh giá này sẽ cho biết các sắp xếp trong cộng đồng, các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần để giúp quý vị ở lại cộng đồng. Xem câu hỏi 14 để biết thêm chi tiết về RRDP.

Một nguồn lực khác là Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Linh Động. Các trung tâm khu vực phải cung cấp Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Linh Động cho khách hàng. Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Linh Động có thể ổn định và hỗ trợ quý vị trong việc sắp xếp nơi ở hiện tại, chương trình ban ngày hoặc tại trường học của quý vị. Hãy truy cập vào trang web của DDS để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Linh Động.

Ngoài ra còn có các dịch vụ can thiệp khủng hoảng do tiểu bang điều hành trên toàn bang, được gọi là Nhóm Ổn Định Đánh Giá Khủng Hoảng (Crisis Assessment Stabilization Teams, CAST). Trung tâm khu vực của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến CAST để được trợ giúp nếu họ đã sử dụng tất cả các nguồn lực can thiệp khủng hoảng trong khu vực của quý vị. CAST có thể trợ giúp nếu quý vị đang gặp nguy cơ phải chuyển từ cộng đồng vào môi trường hạn chế hơn.

Quý vị có thể nhận Dịch Vụ Chuyển Tiếp Chuyên Sâu của Cơ Sở Nội Trú cho Bệnh Tâm Thần (Institutions for Mental Disease Intensive Transition Services IITS). IITS dành cho những người bị khuyết tật về phát triển đồng thời khuyết tật tâm thần có nguy cơ vào IMD hoặc đang chuyển từ một IMD, hoặc đang chuyển từ một nhà tạm trong IMD về cộng đồng.

Nhà Tạm trong Cơ Sở Nội Trú cho Bệnh Tâm Thầndành cho những người rời khỏi IMD hoặc có nguy cơ vào IMD. Những nhà này cung cấp sự hỗ trợ và dịch vụ chuyên sâu tập trung vào con người, có cấu trúc và chú trọng phát triển kỹ năng.

Mọi trung tâm khu vực phải có thỏa thuận với các cơ quan sức khỏe tâm thần của hạt. Những thỏa thuận này được gọi là biên bản ghi nhớ (gọi tắt là MOU). Những biên bản này bao gồm các kế hoạch can thiệp khủng hoảng cho những người là khách hàng của trung tâm khu vực  sức khỏe tâm thần của hạt (hoặc có thể hội đủ điều kiện).

Kế hoạch can thiệp khủng hoảng có thể bao gồm:

  • các hệ thống phản ứng cho những trường hợp khẩn cấp ngoài giờ,
  • hướng dẫn về việc thông báo cho các cơ quan khác, và
  • phác đồ theo dõi. [1]Mục 4696.1(b)(2).

Quý vị có thể cũng cần các lựa chọn nhà ở khẩn cấp, chẳng hạn như:

  • nhà ở tập thể cho các trường hợp khủng hoảng,
  • giường cho các trường hợp khủng hoảng trong nhà tập thể thông thường,
  • nhà chăm nuôi cho các trường hợp khủng hoảng, và
  • nhà trọ, khách sạn hoặc giường trong cơ sở tâm thần. [2]Mục 4696.1(g).

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ sẵn có tại trung tâm khu vực của quý vị, quý vị có thể yêu cầu trung tâm khu vực cung cấp một bản sao MOU của họ hoặc nhận bản sao từ DDS. [3]Mục 4696.1(e). DDS có thông tin về các lựa chọn nhà ở khẩn cấp của từng trung tâm khu vực, bao gồm việc các nhà phục vụ trẻ em hay người lớn và liệu những người bị khuyết tật thể chất có thể tiếp cận về mặt vật chất các nhà này không. [4]Mục 4696.1(g). DDS cũng có thông tin về các dịch vụ can thiệp khủng hoảng của từng trung tâm khu vực.

References
1 Mục 4696.1(b)(2).
2 Mục 4696.1(g).
3 Mục 4696.1(e).
4 Mục 4696.1(g).